Zwerfkattenplan Geetbets

Juridische basis:

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2018 betreffende de identificatie registratie en sterilisatie van katten.

Gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2019 houdende “Samenwerking met het asiel van Sint-Truiden.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 november 2015 houdende “Zwerfkattensterilisatie/inzet personeel en gebruik gemeentewagen.

Doel van het plan:

Het doel van het zwerfkattenplan van de gemeente Geetbets is om en diervriendelijk plan op te maken voor de bestrijding van overlast die mogelijks afkomstig is van zwerfkatten en dit conform het besluit van 1 april 2018. De gemeente Geetbets werkt echter reeds sinds 2006 rond de sterilisatie van zwerfkatten, destijds het Felix-project genoemd.

Samenwerkingsverbanden:

Om tot een goed beheer van de zwerfkattenproblematiek te komen werkt de gemeente Geetbets samen met VZW De Poezenpootjes

Werkwijze:

Meldingen kunnen zowel bij de gemeentelijke milieudienst als bij VZW De Poezenpootjes gebeuren. De meldingen die bij de milieudienst worden gedaan worden zo snel als mogelijk aan VZW De Poezenpootjes doorgegeven. Alle meldingen worden toegevoegd aan een gezamenlijke wachtlijst die in de mate van het mogelijke chronologisch afgewerkt wordt.

De katten worden gevangen met diervriendelijke vallen. De inwoners worden verwittigd wanneer er een vangactie zal plaatsvinden. De vallen worden geplaatst in samenspraak met de eigenaar van het perceel waar de val op wordt geplaatst. Er wordt ook steeds in de buurt geïnformeerd of de kat van iemand van de buren zou kunnen zijn.

Zodra een kat gevangen wordt, wordt er gekeken of het een effectief een zwerfkat betreft en wordt er steeds nagegaan op de kat gechipt is of via een merkteken aan een eigenaar kan worden gelinkt. Voor iedere kat die uiteindelijk verder behandeld wordt, wordt er een apart dossier opgemaakt.

In dit dossier staat:

· Informatie over, kenmerken van de zwerfkat

· Datum van sterilisatie

· Datum van vrijlaten

De gevangen katten gaan gedurende een 2-tal dagen naar het asiel van Sint-Truiden of een dierenarts uit de buurt voor sterilisatie of castratie, onvlooiing, andere nodige zorgen,... Nadien worden de katten een 2-tal dagen opgevangen bij VZW De Poezenpootjes, Tappestraat 23a, 3454 Geetbets. Indien nodig, bijvoorbeeld bij ziekte, kunnen de katten langer opgevangen worden bij VZW De Poezenpootjes totdat ze klaar zijn om opnieuw vrijgelaten te worden.

Zwerfkatten worden steeds opnieuw vrijgelaten op de locatie waar ze gevangen werden. Deze katten worden krijgen een uitwendig kenmerk door middel van een knip of perforatie van het oor.

Kittens van zwerfkatten worden zoveel als mogelijk geplaatst. Er worden enkel katten geplaatst die gechipt, ontvlooid, ontwormt en 2 maal gevaccineerd werden. Personen die een kat willen adopteren worden op een wachtlijst geplaatst. Via een informatieformulier wordt er nagegaan of de eigenaar geschikt is om voor de desbetreffende kat te zorgen.

Voor het algemeen welzijn van de aanwezige zwerfkatten in de gemeente worden er op een aantal plaatsen schuilhokken geplaatst waar zwerfkatten beschutting kunnen vinden. Hier wordt ook regelmatig eten voor de zwerfkatten voorzien. Het beheer van deze schuilhokken wordt uitgevoerd door VZW De Poezenpootjes. Op volgende locatie worden schuilhokken voorzien:

· Achteraan het rusthuis (Dorpsstraat 1A, 3450 Geetbets)

· Begraafplaats Geetbets (ter hoogte van Steenweg op Kortenaken 27, 3450 Geetbets)

· Nog te bepalen in samenspraak met de vrijwilligers

· Nog te bepalen in samenspraak met de vrijwilligers

· Nog te bepalen in samenspraak met de vrijwilligers

De inwoners worden gesensibiliseerd om op eigen kosten hun eigen katten laten steriliseren.

Meldpunten:

VZW De Poezenpootjes:

  • Nadia Najem, 0495/63.02.04
  • Erik Soors, 0477/33.20.12

Gemeentelijk meldpunt:  

Middelen:

Sinds 2014 betaalt de gemeente, in het kader van haar zwerfkattenbeleid, de facturen van de dierenartsen voor de sterilisatie van zwerfkatten op het grondgebied van Geetbets. Daarnaast is er een vrijwilligersvergoeding alsook budget voor de aankoop van klein materiaal.

Jaarlijkse zijn volgende budgetten voorzien in de begroting:

· 2.500,00 euro voor de kosten van de sterilisatie van zwerfkatten

· 300,00 euro vrijwilligersvergoeding per jaar

· 700,00 euro voor de aankoop van klein materiaal

Er wordt een overzicht bijgehouden van de inzet van de middelen.

In het geval er grotere groepen katten naar de dierenarts moeten gebracht worden mag er +- 10 keer per jaar een gemeentelijk voertuig buiten de diensturen gebruikt worden. Hiervoor worden ook de nodige afspraken gemaakt inzake verzekeringen.

Het vervoer van de zwerfkatten gebeurt hoofdzakelijk door VZW de Poezenpootjes. Indien occasioneel het gemeentepersoneel wordt ingezet moet dit in overleg en met goedkeuring van de ploegbaas gebeuren en het moet inpasbaar zijn in de werkplanning.