Groenbeheer

De dienst Openbare Werken, cel Groenbeheer staat onder meer in voor het bebloemen van de dorpskernen, het onderhoud van de gemeentelijke bermen, parken en plantsoenen, het snoeien van de straatbomen en de opknapbeurten van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Onderhoud beplantingen langs de openbare weg:
Bomen, struiken en hagen op privédomein palend aan de openbare weg moeten door de eigenaar of de gebruiker van het perceel onderhouden (gesnoeid) worden. Zij mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid van het verkeer, noch enige doorgang beperken.

  • over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond;
  • over de gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 m boven de grond;
  • de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert;
  • de verkeerstekens bedekt;
  • enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting;
  • het(de) huisnummer(s) bedekt;
  • het normale uitzicht op de openbare weg belemmert in de nabijheid van bochten en kruispunten.

Via een aangetekende brief kan het gemeentebestuur de ingebreke blijvende perso(o)n(en) aanmanen om aan hun verplichtingen te voldoen. Als de betrokkenen daarna nalatig blijven, zullen de gemeentewerklieden het werk ambtshalve uitvoeren en zullen de kosten verhaald worden op de nalatige perso(o)n(en).