Premiereglement valorisatieketen landbouwers en fruittelers

Project Getesnippers

Geetbetslanceert i.s.m. de overige Gete gemeenten, Interleuven, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Boerennatuur Vlaanderen een nieuw premiereglement voor de opwaardering van houtige reststromen die vrijkomen bij landbouwers en fruittelers zodat ze nuttig gebruikt kunnen worden.

Tijdelijke premie voor de verwerking van resthout

Uw bedrijf komt misschien in aanmerking voor deze tijdelijke premie!

Geetbets verleent een premie voor haksel- en transportwerken van houtige landschapselementen bij landbouwers en fruittelers. Het premiereglement mikt o.a. op het periodiek afzetten van houtkanten maar ook het rooien van fruitbomen kan hiervoor in aanmerking komen. De biomassa die hier uitkomt, krijgt vervolgens een nuttige toepassing in de regio. Denk bijvoorbeeld aan stamhout dat gebruikt wordt om een speeltuig van te maken, houtsnippers die gebruikt worden als compost, niet-kwalitatieve houtsnippers die in gemeentelijke parken als bodembedekker worden gebruikt of kwalitatieve houtsnippers die als grondstof dienen voor een moderne verwarmingsinstallatie.
De aanvragen worden gebundeld en er wordt een gezamenlijke uitvoerder aangesteld voor de verschillende werken in de regio. Hierdoor wordt de aanvrager (landbouwers en fruittelers) ontzorgd en bekomen de individuele aanvragers bovendien een betere prijs.

De premie dient op voorhand aangevraagd te worden en dat kan je doen via deze link.

Indien je hierover vragen hebt, kan je terecht bij de gemeentelijke milieudienst,  milieu@geetbets.be

Waar deze biomassa vroeger al eens in de openlucht opgestookt werd, wil de stad met het premiereglement een alternatief aanbieden om deze schadelijke praktijk aan banden te legen. Een deel van de kost wordt gerecupereerd en bovendien worden aanvragers zo goed mogelijk ontzorgd en begeleid. Het gaat om een tijdelijke premie (tot het voorziene budget is opgebruikt) en dient als experiment om eventueel tot nieuwe samenwerkingsverbanden te komen rond landschapsbeheer in de regio.

Heb je verder nog vragen over het premiereglement : zie bijlage