Vacatures

Vijf vacante betrekkingen

Verantwoordelijke kinderopvang - deskundige vrije tijd (M/V), B1 - B3, voltijds

Het betreft een tweeledige functie waarbij enerzijds je instaat voor de coördinatie van de buitenschoolse opvang (60%) en anderzijds je mee bijdraagt aan de realisatie van het vrijetijdsbeleid en –aanbod (40%)
De huidige functiebeschrijving is nog geënt op de uitsluitende functie van verantwoordelijke kinderopvang. De kandidaat dient er zich echter goed van bewust te zijn dat een aangepaste functiebeschrijving volgt na een brainstorm in het kader van het nieuwe geïntegreerde organogram. De kandidaat wordt geacht hieraan mee te werken en een actieve bijdrage te leveren.

Profiel

 • Minstens houder zijn van een diploma dat in aanmerking komt voor het niveau B, bij voorkeur in een humane of sociale richting.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Leidinggevende ervaring is een pluspunt

Deskundige openbare werken (M/V), B1 - B3, voltijds

Je staat zelfstandig in voor de administratieve maar vooral technische voorbereiding, uitvoering en opvolging (opmaak lastenboek, werfvergaderingen, toezicht op de uitvoering, nazicht vorderingsstaten) van dossiers in het kader van infrastructuurprojecten (uitbestede werken aan wegen (o.a. onderhoudswerken, …) en waterbeheersingsprojecten), subsidieprojecten en overheidsopdrachten (o.a. wegmarkeringen, …).

Je fungeert als toezichter op complexe wegenwerken om de voortgang van de werken op te volgen, de correcte uitvoering ervan te controleren en eventuele klachten van buurtbewoners of handelaars op te volgen en werkt hiervoor in nauw overleg met en onder supervisie van het afdelingshoofd van de cluster.

Je legt de nodige contacten met en controleert de werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen.

Je beschikt over een brede professionele maar bij voorkeur technische kennis (standaardbestek 250 voor de wegenbouw, decreet gemeentewegen, rooilijnplannen, overheidsopdrachten, …).

Profiel:

 • Minstens houder zijn van een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs korte type, bij voorkeur in een technische richting of met grote interesse in openbare werken
 • Grote affiniteit met openbare werken en infrastructuur is een pluspunt, relevante ervaring mbt toezicht op infrastructuurwerken is een meerwaarde! 

 • In het bezit van een rijbewijs B

Deskundige patrimonium (M/V), B1 - B3, voltijds

Je staat zelfstandig in voor de administratieve maar vooral technische voorbereiding, uitvoering en opvolging (opmaak lastenboek, werfvergaderingen, toezicht op de uitvoering, nazicht vorderingsstaten) van dossiers van uitbestede patrimoniumwerken, subsidieprojecten en overheidsopdrachten.

Je staat in voor het technisch voorbereiden en/of uitwerken van bestekken, ramingen, prijsaanvragen, nazicht van de prijsaanvragen/offertes en het opmaken van een voorstel tot bestelling, toewijzing, alsmede de administratieve afhandeling van patrimoniumdossiers.

Je stelt een geautomatiseerd beheerssysteem voor het patrimonium op en je zet een gestructureerd en pro-actief onderhoudsprogramma op van de gebouwen van gemeente en OCMW. Je werkt alsook ondersteunend in het kader van het preventiebeleid.

Je coördineert en staat in voor de coaching en aansturing van de medewerkers van de onderhoudsdienst en de zaaltoezichters.

Je beschikt over een brede professionele maar bij voorkeur technische kennis (gebouwtechnieken, overheidsopdrachten, …). 

Profiel:

 • Minstens houder zijn van een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs korte type, bij voorkeur in een technische richting (bouwkunde, landmeter, technisch tekenaar, ...)
 • Grote affiniteit met gebouwtechnieken (HVAC, sanitair, elektricteit, ...) is een pluspunt, relevante ervaring in een leidinggevende functie is een meerwaarde! 
 • In het bezit van een rijbewijs B

Deskundige technische dienst - werken in eigen beheer (M/V), B1 - B3, voltijds

Je leidt en coördineert de werking van de technische uitvoeringsdienst, je staat in voor de coaching en aansturing van de medewerkers van de technische uitvoeringsdienst – werken in eigen beheer en je rapporteert aan het afdelingshoofd van de cluster. Je maakt in samenspraak met de teamverantwoordelijke de werkplanning op, je werkt een proactieve onderhoudsstructuur uit en neemt alle nodige acties om de uit te voeren werken grondig voor te bereiden en geeft duidelijk instructies aan de uitvoerende teams gebouwen, wegen en groen.

Je maakt maand- en jaarverslagen op van de uitgevoerde werkopdrachten en zoekt continu naar optimalisatiemogelijkheden en verbetervoorstellen.

Je staat zelfstandig in voor de administratieve maar vooral technische voorbereiding, uitvoering en opvolging van dossiers van de technische uitvoeringsdienst (o.a. aankopen verkeerssignalisatie, bouwmaterialen, …). Je beheert het gemeentelijk wagenpark (voorstellen aankoopbeleid, opstellen onderhoudsprogramma, track & trace, …).

Je beschikt over een brede professionele maar bij voorkeur technische kennis nodig voor de voorbereiding en uitvoering van de werken in eigen beheer. 

 Profiel:

 • Minstens houder zijn van een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs korte type, bij voorkeur in een technische richting of met grote interesse in bouwkunde en openbare werken
 • Grote affiniteit met openbare werken en infrastructuur is een pluspunt, relevante ervaring in een leidinggevende functie is een meerwaarde! 
 • In het bezit van een rijbewijs B

Administratief medewerker ruimte openbaar domein en gebouwen (M/V), C1-C3 – 2 aanwervingen, voltijds

Je staat in voor de administratieve ondersteuning van de cluster ruimte openbaar domein en gebouwen.
Je bereidt de dossiers voor het college en de gemeenteraad voor en staat in voor de administratieve uitvoering ervan.

Je staat in voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening en verstrekt correcte informatie aan burgers en externen inzake onderhoud openbaar domein, wegenis- en rioleringswerken, omgevingsvergunningen, notarisinlichtingen, … Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van klachten, alsook de burger op de hoogte houden van het traject van zijn klacht en de oplossing die geboden werd.

Je ondersteunt en rapporteert aan het hoofd van de subafdeling omgeving of het afdelingshoofd van de cluster (o.a. agendabeheer, voorbereiden vergaderingen, opstellen verslagen van vergaderingen).
Je staat in voor het beheer van het archief van de cluster en je biedt ondersteuning aan een dienstoverschrijdende projectwerking.

Profiel:

Minstens houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons aanbod. Een contractuele aanstelling voor onbepaalde duur, een gunstige werk- en verlofregeling met een correcte verloning en extra legale voordelen (maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/voltijdse gewerkte dag, fietsvergoeding, min. 30 vakantiedagen, 2de pensioenpijler en gratis hospitalisatieverzekering). Relevante ervaring uit de privésector wordt in aanmerking genomen.

Meer weten over de functies?: Zie onderstaande functiebeschrijvingen. Meer info kan je bekomen bij de personeelsdienst 011 58 65 21– sb@geetbets.be.

Aanwervingsvoorwaarden

 • slagen in de aanwervingsprocedure. Deze bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef
 • in het bezit van de gevraagde diploma's - zie telkens bij profiel

Interesse? Solliciteren kan uiterlijk op 10 januari 2022.

De kandidaturen bestaande uit sollicitatiebrief, CV, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand) en kopie diploma moeten uiterlijk op maandag 10 januari 2021 worden verzonden (datum van poststempel als bewijs) aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van AC Den Molencouter Geetbets.
Of via mail naar sb@geetbets.be