De Getestreekgemeenten Geetbets, Linter en Zoutleeuw zoeken kandidaten voor een Intergemeentelijke GECORO (iGG)

De intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening Getestreek, kortweg iGG, is een intergemeentelijke adviesraad die zich buigt over verschillende ruimtelijke en stedenbouwkundige vraagstukken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten Geetbets, Linter en Zoutleeuw. De adviesvragen hebben voornamelijk betrekking op ruimtelijke aspecten, in kader van het opmaken van ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), ruimtelijke beleidskaders en stedenbouwkundige verordeningen, ... Ook omgevingsvergunningsaanvragen met een bovengemeentelijke impact  kunnen ter advies voorgelegd worden aan de iGG. De iGG regelt, binnen de decretaal vastgestelde eisen, haar eigen werking via een huishoudelijk reglement.

De iGG bestaat in totaal uit 9 leden: 5 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 4 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter of voorzitster, heeft ook een plaatsvervanger(-ster). De commissie vergadert minstens twee keer per jaar.

Wij zoek hiervoor kandidaten die aan het onderstaande profiel beantwoorden:

· voeling hebben met wat er leeft in de Getestreek

· voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten en studies op een korte tijd door te nemen en zich inhoudelijk een beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, om vervolgens in besloten vergadering hierover te beraadslagen en in consensus een gemotiveerd advies te formuleren

· kunnen communiceren en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid en met respect voor de standpunten van de andere geledingen  

· in hun adviesverlening steeds het algemeen belang laten primeren boven het private belang

· vertrouwelijk kunnen omgaan met de beschikbare informatie (het zijn besloten vergaderingen).

Om als deskundig lid te kunnen deelnemen moet je, naast de hoger beschreven eigenschappen, praktijkkennis hebben over de Getestreek. Dat kan o.m. door omwille van een specifieke beroepsactiviteit (o.a. architect(e), ruimtelijke planner, erfgoeddeskundige/archeoloog, mobiliteitsdeskundige, landschapsdeskundige, woonconsulenten, ...) of door aantoonbare ervaring. Er wordt gestreefd naar diversiteit want het toekomstig ruimtelijk beleid vereist een meer integrale aanpak dan dat tot op heden het geval was.

De volgende maatschappelijke geledingen werden door de respectievelijke gemeenteraden aangeduid om 1 effectief lid (en een eventuele plaatsvervanger) af te vaardigen in de iGG:

· verenigingen actief op vlak van milieu, natuur- en landschap

· verenigingen actief op vlak van cultuur en erfgoed

· verenigingen die landbouw vertegenwoordigen

· verenigingen die ondernemers, handelaars en zelfstandigen vertegenwoordigen

Vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen moeten bovendien :

· vertrouwd zijn met of binnen de vereniging werkzaam zijn binnen de Getestreek

· herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger van de vertegenwoordigde geleding (eventueel vergezeld van een voordrachtbrief/aanstelling door het bestuur van de vereniging)

· blijk geven om constructief mee te willen werken

Stel je kandidaat

Heb jij interesse in deze materie en herken je  jezelf in bovenstaand profiel van vertegenwoordiger (-ster) van een maatschappelijke geleding en/of deskundige, aarzel dan niet om je kandidatuur in te dienen voor 30 oktober 2020. Kandidaturen worden, vergezeld van persoonlijke gegevens, een motivatiebrief en de nodige bewijsstukken, verzonden naar de IVOG (interlokale vereniging Omgeving Getestreek) met zetel te 3440 Zoutleeuw, AC Aen den Hoorn 1, ter attentie van Johan Thomas of via e-mail naar johan.thomas@zoutleeuw.be.

Terug naar alle nieuws