Nieuwe vergunningsmaatregelen coronavirus - noodbesluit omgevingsvergunning

Het Vlaams Gewest heeft in het kader van de problematiek van de lopende of toekomstig op te starten omgevingsvergunningen twee belangrijke beslissingen genomen.

Deze zijn:

1. Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, het Nooddecreet, is diezelfde dag in werking getreden en voorziet in 2 zaken:

  • het voert een tijdelijke afwijking in op de omgevingsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en de uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus.
  • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Hierbij kan gedacht worden aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen.

Lees het volledige decreet op Codex Vlaanderen.

2. De Vlaamse Regering heeft vervolgens op 24 maart 2020 ook concrete maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. We trachten als gemeente - waar mogelijk en zo snel mogelijk - de stappen uit te voeren en te beslissen, om jou als aanvrager, ontwerper, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten.

Samengevat:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verdergezet op 24 april 2020; nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld, wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Besluit van de Vlaamse Regering - Omgevingsloket Vlaanderen

Maatregelen inzake het coronavirus - Omgevingsloket Vlaanderen