Recyclageparken in Vlaanderen met onmiddellijke ingang dicht

De coronacrisis maakt het noodzakelijk om een kader op te stellen voor de periode waarbij het reguliere afvalbeheer als gevolg van een mogelijk lagere personeelsbezetting niet meer kan gegarandeerd worden. Deze omzendbrief regelt niets over personeelszaken in deze sector, of werknemers al dan niet mogen komen werken. Wel wil deze duidelijkheid verschaffen over de organisatie van het afvalbeheer als er onvoldoende werknemers voorhanden zijn omwille van ziekteverloven of maatregelen m.b.t. de coronacrisis. De omzendbrief schrijft voor welke dienstverlening de intercommunale of de gemeente moet garanderen en welke prioriteiten moeten gelegd worden. De omzendbrief werd opgesteld in overleg met OVAM en Interafval.

Algemeen

Tijdens een coronacrisis blijven de contacten tussen mensen best beperkt om verdere besmetting te voorkomen. Door de huis-aan-huisinzameling van afval hoeven burgers zich niet te verplaatsen om dit afval via andere kanalen af te zetten en is er minder menselijk contact vereist.

De haalmethode (huis-aan-huisinzameling) is daarom prioritair ten opzichte van de inzameling via de recyclageparken. Sorteerstraatjes vallen wel mee onder de prioritaire afvalinzameling. Afval mag zich hier immers niet opstapelen door het niet ledigen van de straatjes.

Terug naar alle nieuws