Verkiezingen 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u, indien u dit wenst, in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen :

- De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten ;

- Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben ;

- Minstens 18 jaar oud zijn ;

- Over stemrecht beschikken ;

- Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, en u wenst deel te nemen aan deze verkiezing, dient u een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst van onze gemeente in te dienen. Deze aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Hiervoor vult u het formulier C/1 in en bezorgt u dit aan de dienst burgerzaken.

In België geldt de stemplicht. Zodra u bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen.

Het College van burgemeester en schepenen kan beslissen dat u niet wordt erkend als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing wordt u officieel en schriftelijk meegedeeld.

Indien u later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst zult u de intrekking van uw inschrijving bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft kunnen aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden. Deze aanvraag zal echter niet tussen 1 maart 2019 en 26 mei 2019 kunnen worden ingediend.

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Alle nodige informatie is eveneens beschikbaar in de 24 talen van de Europese Unie op

www.europeanelections.belgium.be