Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets

Afdeling 1: BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

Artikel 1

§ 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen.

§ 2. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

§ 3. Op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden of van het college van burgemeester en schepenen is de voorzitter verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda.
In hun schriftelijke aanvraag aan de voorzitter moeten de aanvragers de agenda vermelden vergezeld van een verklarende nota met toelichtingen en voorstellen van beslissing en de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze aanvraag moet tijdig ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijn, bepaald in artikel 2 van dit reglement kan nakomen.

Afdeling 2: TERMIJN VAN OPROEPING

Artikel 2

§ 1. De oproeping geschiedt door middel van e-mail met ontvangstbevestiging, ten minste acht kalenderdagen vóór de dag van de vergadering. De dag van de bezorging van de agenda is niet, de dag van de vergadering wél inbegrepen in de periode van de acht dagen. In spoedeisende gevallen kan op gemotiveerde wijze van deze oproepingsperiode worden afgeweken.

§ 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toelichtende nota bij elk agendapunt, alsook de voorstellen van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. De in het eerste lid bepaalde termijn wordt tot twee volledige dagen teruggebracht voor de toepassing van artikel 10 van dit reglement.

§3 Indien een raadslid erom verzoekt worden de dossiers elektronisch ter beschikking gesteld.

Artikel 3

§ 1. Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van het college van burgemeester en schepenen.

§ 2. De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende voorstellen en de toelichtende nota’s onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.

Afdeling 3: OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING

Artikel 4

§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden kan de gemeenteraad op gemotiveerde wijze beslissen tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

§ 2. De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat de gemeenteraadsleden en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval openbaar.

§ 3. De vergadering van de gemeenteraad is niet openbaar als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering.

§ 4. Uitgezonderd in tuchtzaken kan de besloten vergadering slechts plaatsvinden na de openbare vergadering. Ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt.

§ 5. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

§6. Tijdens de raadsvergadering mogen klank- en beeldregistreerapparaten gebruikt worden zo de voorzitter hiertoe toestemming geeft.

§7. Het publiek mag enkel in de voor het publiek voorziene ruimte plaatsnemen.

Afdeling 4: INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK

Artikel 5

§ 1. Plaats, dag, uur en de agenda van de raadsvergadering worden openbaar bekendgemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis. Voor deze aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor de bijeenroeping van de gemeenteraad. Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd.

§ 2. Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt.

§ 3. De agenda wordt tevens bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten en aan de voorzitter van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad.

§ 4. Elke belangstellende inwoner kan via e-mail inschrijven om de toelichtende nota via e-mail gratis te ontvangen.

§ 5. Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda overhandigd.

§ 6. De gemeente maakt, aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

§ 7. Binnen een termijn van twintig dagen na de gemeenteraadszitting wordt een lijst met een beknopt overzicht van de beslissingen van de gemeenteraad kenbaar gemaakt aan het publiek door aanplakking aan het gemeentehuis. Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze beknopt te publiceren in het gemeentelijk informatieblad of op de website van de gemeente te plaatsen of ter inzage te leggen in het gemeentehuis.

Artikel 6

§ 1. Voor elk agendapunt worden de dossiers op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden vanaf de verzending van de oproeping. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen.

§ 2. Uiterlijk veertien vrije dagen vóór de vergadering gedurende welke de gemeenteraad dient te beraadslagen over het budget of over de rekeningen, doet de voorzitter aan elk gemeenteraadslid een exemplaar toekomen van het ontwerp van budget, met inbegrip van de beleidsnota en de financiële nota of van de rekeningen. Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de raad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor de definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van het budget en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.

§ 3. Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. Dit gebeurt tijdens de kantooruren op een met de gemeentesecretaris overeen te komen tijdstip.

Artikel 7

§ 1. De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente en niet het algemeen belang betreffen. Hiertoe maken ze een afspraak met de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar tijdens de kantooruren. Zij hebben evenwel geen rechtstreeks inzagerecht op de individuele computers van een personeelslid maar kunnen wel een afdruk van een bepaald stuk vragen.

§ 2. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente.

§ 3. De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke inrichtingen en diensten die de gemeente opricht en beheert te bezoeken. Tijdens dit bezoek moeten de raadsleden passief optreden.

Artikel 8

§ 1. De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

§ 2. Op schriftelijke vragen van de raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

§ 3. Na afhandeling van de agenda van de vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.

§ 4. Aangaande vragen en antwoorden kunnen achteraf geen uitvoerige gesprekken of discussies gevoerd worden. De vragen beperken zich tot het inwinnen van informatie. Indien men over een bepaald punt een bespreking wenst te voeren, dient men het onderwerp als agendapunt aan te brengen, overeenkomstig art. 4 van dit reglement.

§5. Van deze vragen en antwoorden worden geen notulen gemaakt.

Afdeling 5: QUORUM

Artikel 9

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst getekend hebben, worden in de notulen vermeld.

Artikel 10

§ 1. De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.

§ 2. De raad kan echter, als hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een derde en laatste oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de derde maal op de agenda voorkomen.
De termijnen bedoeld in artikelen 21 en 23 van het gemeentedecreet, worden voor deze tweede en derde oproeping teruggebracht tot twee dagen. In deze oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen.

Afdeling 6: WIJZE VAN VERGADEREN

Artikel 11

De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergadering.

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt deze vervangen door het raadslid met de hoogte anciënniteit.

Artikel 12

De secretaris woont de zitting van de raad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen overeenkomstig artikel 180 en 181 van het gemeentedecreet.

Indien de secretaris afwezig is, wordt hij vervangen door een andere gemeenteambtenaar of door een schepen.

Artikel 13

Indien de OCMW-voorzitter ook gemeenteraadslid is, beschikt hij over volwaardig stemrecht. Indien hij enkel als OCMW-voorzitter aan het college werd toegevoegd, beschikt hij over een raadgevende stem.

Artikel 14

§ 1. De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de raad er anders over beslist.

§ 2. Een punt dat niet op de dagorde voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

Artikel 15

§ 1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel. De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.

§ 2. Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen. De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichting te geven.

Artikel 16

Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.

Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na de eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren.

Elke communicatie tijdens de zitting tussen het publiek en de leden van de gemeenteraad wordt geacht de orde te verstoren tenzij toegestaan door de voorzitter.

Artikel 17

§ 1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.

§ 2. Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

Artikel 18

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.

Hij kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit daartoe grond oplevert.

Artikel 19

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit de voorzitter de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

Artikel 20

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.

Afdeling 7: WIJZE VAN STEMMEN

Artikel 21

§ 1. Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

§ 2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid (de helft + één) van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

§ 3. De gemeenteraad stemt over het budget en over de jaarrekeningen in hun geheel. Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over één of meer artikelen of reeksen van artikelen die hij aanwijst, indien het om het budget gaat of over één of meer artikelen of posten die hij aanwijst, indien het om de jaarrekeningen gaat. In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het artikel of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over het geheel heeft dan betrekking op de artikelen of posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te stemmen en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.

Artikel 22

§ 1. De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.

§ 2. Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen:

1° de mondelinge stemming;

2° de geheime stemming.

§3. De gemeenteraadsleden stemmen mondeling over alle onderwerpen waarvoor bij decreet geen geheime stemming is voorzien.

§ 4. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en schepen;

2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van de andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

3° individugebonden en individuele personeelszaken.

Artikel 23

De mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid akkoord, niet akkoord of onthouding te laten uitspreken.

De stemming wordt gehouden in wijzerzin te beginnen met het eerste raadslid zetelend links van de voorzitter.

Artikel 24

§ 1. Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt. De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje.

§ 2. Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de twee jongste raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopneming na te gaan.

Artikel 25

Vooraleer tot de stemopneming over te gaan wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

Artikel 26

Als bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

De voorzitter stelt daartoe een lijst op met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of voordrachten moeten gebeuren. Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten.

De benoeming of de voordracht gebeurt bij volstrekte meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Afdeling 8: NOTULEN

Artikel 27

De notulen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent de gemeenteraad geen beslissing genomen heeft. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen zonder daarom in extenso de diverse tussenkomsten van de raadsleden weer te geven.

Behalve bij geheime stemming vermelden de notulen voor elk raadslid of hij/zij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield, behalve bij unanimiteit.

Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. Hij dient dan voor het beëindigen van de vergadering zijn stemmotivatie schriftelijk aan de gemeentesecretaris te overhandigen.

Artikel 28

§ 1. De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de secretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet.

§ 2. De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de raadsleden, die er kennis willen van nemen.

§ 3. De goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering wordt als agendapunt van de volgende vergadering geagendeerd. Elk lid heeft dan het recht bezwaren tegen de redactie ervan in te brengen. Worden de bezwaren door een meerderheid gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, staande de vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te leggen die in overeenstemming is met de beslissing van de gemeenteraad.

Afdeling 9. Gemeenteraadscommissie intergemeentelijke samenwerking.

Art. 29.

§1.De mandaten in de commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op volgende wijze.

Aantal leden commissie= (Aantal leden commissie) x (gemeenteraadsleden fractie)/(totaal gemeenteraadsleden) afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid.

De commissie bestaat uit 8 leden en wordt als volgt samengesteld:

Fractie

Leden

Open-Vld

2

CD&V

2

sp.a

1

GVP

1

N-VA

1

DNA

1

8

Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissie te behouden. Indien een fractie tijdens de zittingsperiode splitst of sommige leden zich als onafhankelijk raadslid opstellen of overgaan naar een andere fractie, dan behoudt de fractie zijn oorspronkelijk aantal leden in de commissies.

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.

§3.De voorzitter wordt door de gemeenteraad aangeduid onder de leden van de commissie.

De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn.

De voorzitter van de commissie wordt verkozen verklaard op basis van een voordrachtsakte .

De voordrachten worden ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Om ontvankelijk te zijn mag de voorgedragen kandidaat-voorzitter geen burgemeester noch schepen zijn en moet de voordrachtsakte ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de commissie. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen.

Art. 30.

De commissie wordt bijeengeroepen en voorgezeten door haar voorzitter.

Afdeling 10: PRESENTIEGELD

Artikel 31

§1. Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor hun aanwezigheid op de vergaderingen van de gemeenteraad.

§2. Aan de leden van de gemeenteraadscommissie voor de intergemeentelijke samenwerking, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor hun aanwezigheid op de vergaderingen van deze commissie.

Artikel 32

§1. Voor de zittingen van de gemeenteraad wordt het bedrag van de presentiegelden van de gemeenteraadsleden vastgesteld op  € 124, 98, dit van de voorzitter van de gemeenteraad op € 249,96.

§2. Voor de zittingen van de gemeenteraadscommissie wordt het bedrag van de presentiegelden voor de voorzitter en de leden van de gemeenteraadscommissie, die geen burgemeester of schepen zijn, vastgesteld op € 124, 98.

§3 De bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138, 01.

Afdeling 11: FACILITEITEN TEN BEHOEVE VAN DE FRACTIES

Artikel 33

Wat betreft artikel 33 tot en met 35 dient onder het begrip fractie verstaan te worden, de raadsleden die op een zelfde lijst zijn verkozen en zich niet als onafhankelijk raadslid opstellen of overgegaan zijn naar een andere fractie.

Artikel 34

Van de mandatarissen beschikken enkel de burgemeester en de schepenen over (een) sleutel(s) die toegang geeft (geven) tot het gemeentehuis.

Artikel 35

Het vergaderlokaal op het gelijkvloers of het vergaderlokaal op de verdieping van het gemeentehuis wordt ter beschikking gesteld van alle fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad en als inzagelokaal van de raadsleden om rustig dossiers in te kijken tijdens kantooruren of één uur voor aanvang van de gemeenteraad.

Iedere fractie kan haar partijvoorzitter en OCMW-raadsleden uitnodigen op haar vergaderingen, doch deze dienen zich te houden aan hun inzagerecht, namelijk het inzagerecht van alle inwoners.

In het vergaderlokaal op het gelijkvloers zal voor iedere fractie een afzonderlijke kast met slot aanwezig zijn.

Afdeling 12: VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD

Artikel 36

§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen.

§ 2. De verzoekschriften worden aan de gemeenteraad gericht. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;

2° het louter mening is en geen concreet verzoek;

3° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;

4° het taalgebruik beledigend is.

De voorzitter van de raad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden op de gemeenteraad.

Artikel 37

§ 1. De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens twintig dagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

§ 2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

§ 3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift het recht zich laten bij te staan door een persoon naar keuze.

§ 4. De gemeenteraad verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

§5. Deze punten worden slechts beknopt genotuleerd, met name het onderwerp, de beslissing of het gevolg dat eraan wordt verstrekt.

Afdeling 13: VOORSTELLEN VAN BURGERS

Artikel 38

De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad. Ze voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners.

Artikel 39

Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt, en wordt met een aangetekende brief gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.

Artikel 40

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Artikel 41

De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheden ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Artikel 42

Aan elk gemeenteraadslid zal een exemplaar van het huidig reglement overhandigd worden.