Deontologische Code

Deontologische code mandatarissen Geetbets

I DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED.

Artikel 1

De "deontologische code voor lokale mandatarissen", hierna deontologische code genoemd, omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes dat de lokale mandatarissen tot leidraad dient bij de uitoefening van hun mandaat en bij dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.

Onder "lokale mandatarissen" moeten worden begrepen :

- de burgemeester;

- de schepenen;

- de gemeenteraadsleden.

Artikel 2

Lokale mandatarissen die krachtens een beslissing van de Gemeenteraad andere mandaten bekleden, zijn er in die hoedanigheid eveneens toe gehouden de bepalingen van de deontologische code na te leven.

Artikel 3

De in de onderhavige code gehanteerde begrippen "burger" en "bevolking" moeten aldus begrepen worden dat zij ook slaan op groepen, verenigingen, bedrijven, en andere organisaties of entiteiten die particuliere belangen nastreven of behartigen.

II ALGEMENE PLICHTEN, UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN.

Artikel 4

De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten geen termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële, door de overheden ingestelde instanties belast met het verstrekken van informatie of met de behandeling van klachten.

Het gebruik van de termen "ombud", "klachtendienst", “infoloket” en andere afleidingen of samenstellingen is verboden.

Artikel 5

Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau (gemeente) en in hun contacten met individuen, groepen, instellingen en bedrijven, geven de lokale mandatarissen te allen tijde en principieel voorrang aan het algemeen boven het particulier of sectoraal belang. Zij zien er in het bijzonder op toe elke vorm of schijn van belangenvermenging te vermijden.

Artikel 6

Iedere vorm van dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begeleiding gebeurt zonder enige materiële of financiële tegenprestatie van welke aard of omvang ook en mag geen enkele vorm van cliëntelisme inhouden.

Artikel 7

De lokale mandatarissen staan op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers die op hun dienstverlening een beroep wensen te doen, zonder onderscheid naar geslacht, ras, afstamming, sociale status, nationaliteit, filosofische en/of religieuze overtuiging, ideologische of politieke voorkeur of persoonlijke gevoelens.

III SPECIFIEKE BEPALINGEN.

1. De lokale mandataris als informatiebemiddelaar

Artikel 8

De lokale mandataris kan informatie ontvangen én verstrekken, in het bijzonder over de diensten die instaan voor informatieverstrekking en over de manier waarop de burger zelf informatie kan opvragen in het kader van de openbaarheid van bestuur.

Artikel 9

Bepaalde informatie mag door de lokale mandatarissen niet worden verstrekt. Het betreft de informatie die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur niet mag worden meegedeeld.

De voorwaarden voor het mogen raadplegen van bestuursdocumenten door derden wordt duidelijk beschreven in het decreet mbt de openbaarheid van bestuur. De raadsleden zullen hiervoor steeds contact opnemen met de secretaris of zijn gemachtigde.

2. De lokale mandataris als vertrouwenspersoon voor de burger.

Artikel 10

In het kader van hun publiek mandaat kunnen lokale mandatarissen de rol van vertrouwenspersoon voor de burgers vervullen. Zij nemen daarbij de nodige discretie in acht.

3. De lokale mandataris als doorverwijzer

Artikel 11

De lokale mandatarissen verwijzen de vragensteller, waar mogelijk, naar de bevoegde administratieve dienst(en). Waar het gaat om de behandeling van klachten en/of conflicten, worden de belanghebbenden in eerste instantie doorverwezen naar de bevoegde klachtendiensten.

4. De lokale mandataris als administratief begeleider

Artikel 12

De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de administratie of met de betrokken instanties. Zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen nopens de stand van zaken in een dossier, daarover nadere uitleg en toelichting te vragen en vragen te stellen over de administratieve behandeling van dossiers. Zij kunnen begeleidend optreden bij het opstellen van verzoekschriften (art. 201 – 204 Gemeentedecreet).

Artikel 13

Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale mandatarissen de onafhankelijkheid van de diensten en van de ambtenaren, de objectiviteit van de procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers.

Artikel 14

De briefwisseling met de overheid gevoerd in het kader van de administratieve begeleiding en ondersteuning, wordt uitsluitend op naam van de burger gesteld. Er wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de begeleidende en ondersteunende rol van de lokale mandataris.

IV TUSSENKOMSTEN.

1. Bespoedigingstussenkomsten

Artikel 15

Bespoedigingstussenkomsten zijn tussenkomsten die een snellere afhandeling van een dossier beogen en dus een ongelijke behandeling van burgers inhouden.

Dergelijke tussenkomsten zijn verboden.

Artikel 16

Worden niet beschouwd als bespoedigingstussenkomsten en zijn derhalve toegestaan (de secretaris wordt wel steeds op de hoogte gehouden van dergelijke tussenkomst) :

- vragen naar de redenen en oorzaken van de langdurige of laattijdige behandeling van een dossier;

- het vestigen van de aandacht op of het meedelen, aan de behandelende ambtenaar of dienst, van bijzondere gegevens en relevante informatie die een versnelde behandeling van het dossier, gelet op de hoogdringendheid ervan, objectief rechtvaardigen;

- vragen om toelichting bij de toepasselijke regelgeving;

- vragen met betrekking tot de aan een genomen beslissing ten grondslag liggende elementen en motieven.

2. Begunstigingstussenkomsten

Artikel 17

Begunstigingstussenkomsten zijn tussenkomsten waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak aanwendt teneinde de afloop of het resultaat van een zaak of van een dossier te beïnvloeden in de door de belanghebbende burger gewenste zin.

Dergelijke tussenkomsten zijn verboden.

Artikel 18

Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van kansen op benoeming, aanstelling en bevordering in de administratie, zijn verboden.

Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een functie, aanstelling of bevordering ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, de benoeming of de bevordering gebeurt op basis van de geldende normen en procedures. Zij verwijzen de belanghebbende naar de bevoegde dienst of instantie.

Artikel 19

Lokale mandatarissen mogen occasioneel en op eigen initiatief personen aanbevelen bij werkgevers in de particuliere sector. Ze mogen geen enkele tegenprestatie, van welke aard ook, beloven of leveren aan de betrokken werkgevers.

Artikel 20

Worden niet beschouwd als begunstigingstussenkomsten en zijn derhalve toegestaan :

- het inwinnen en verstrekken van informatie en inlichtingen omtrent de modaliteiten, voorwaarden en organisatie van selectieprocedures, examens, geschiktheids- en bekwaamheidstests en de procedures inzake benoemingen, aanstellingen en bevorderingen;

- het uitoefenen van toezicht op het correcte verloop en de objectiviteit van de in het vorig lid bedoelde procedures, examens en tests, zonder zich in het verloop ervan te mengen of er in te interveniëren met het oog op de beïnvloeding van het resultaat en/of van de beoordeling;

- het informeren van belangstellenden met betrekking tot werkaanbiedingen en vacatures in de particuliere en in de overheidssector.

V ONRECHTMATIGE EN ONWETTIGE VOORDELEN.

Artikel 21

Iedere bevoordeling of poging tot bevoordeling, waarbij een burger door toedoen, bemiddeling of voorspraak van een lokale mandataris een resultaat poogt te bereiken dat onrechtmatig of onwettig is, is verboden.

Artikel 22

Tussenkomsten van lokale mandatarissen met de bedoeling de toewijzing en/of de uitvoering van contractuele verbintenissen met de lokale overheid te beïnvloeden, zijn verboden.

VI SCHIJNDIENSTBETOON EN ONGEVRAAGD DIENSTBETOON

Artikel 23

Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen bewust maar onterecht de indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide gekomen zijn, zijn verboden. Wanneer een burger daar niet om heeft gevraagd, zal de lokale mandataris hem niet aanschrijven of contacteren teneinde hem, in plaats van of naast de officiële kennisgeving, in kennis te stellen van de beslissing die betreffende het dossier genomen werd.

VII BEKENDMAKING VAN DE DIENSTVERLENING.

Artikel 24

Het is de lokale mandatarissen verboden publiciteit te maken voor dienstverlenende activiteiten. Ze kunnen bekendheid geven aan hun bereikbaarheid voor de bevolking. Die informatieverstrekking wordt beperkt tot het bekendmaken van een of meer contactadressen, naam en mandaat van de lokale mandataris, spreekuren, telefoon- en faxnummer en e-mailadres. Eventueel kan een foto van bescheiden afmetingen worden gepubliceerd.

Het eerste lid is niet van toepassing op bladen van politieke partijen of op eigen politieke publicaties.

Artikel 25

De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingspropaganda en -mailings, die individueel geadresseerd zijn, geen enkele melding van diensten die zij desgevallend voor de betrokkenen hebben verricht.

VIII BEDRIJFSBEZOEKEN.

Artikel 26

Volgende richtlijnen gelden bij bedrijfsbezoeken, op uitnodiging van de betrokken bedrijven, en dit met het oog op mogelijke overeenkomsten, met het bestuur, inzake werken, leveringen en diensten :

1. lokale mandatarissen brengen enkel bezoeken aan bedrijven of realisaties vanuit :

* ofwel de specifieke bevoegdheid van een uitvoerend ambt in het College van Burgemeester en Schepenen, of in een gemeentelijk organisme; in dit geval wordt het bezoek voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het betrokken uitvoerend orgaan waaruit de bevoegdheid wordt geput;

* ofwel vanuit de werking van een raad of een commissie, die voorafgaandelijk over het bezoek beraadslaagt en beslist;

in beide gevallen moeten de bezoeken in de eerste plaats tot doel hebben een evaluatie te maken van projecten die door andere lokale besturen werden gerealiseerd;

2. het is de lokale mandatarissen verboden dure geschenken te aanvaarden; giften en geschenken van geringe of symbolische waarde mogen aanvaard worden.

IX NALEVING.

Artikel 27

De lokale mandatarissen verbinden zich ertoe onderhavige deontologische code na te leven.

Artikel 28

De gemeenteraad fungeert als deontologische commissie en oordeelt over meldingen en klachten over inbreuken op de deontologische code.

Artikel 29

De gemeenteraad, als deontologische commissie, vergadert met gesloten deuren tenzij de betrokken lokale mandataris de openbaarheid van de vergadering vraagt.

Artikel 30

Stelt gemeenteraad, als deontologische commissie, bij tweederde meerderheid van haar leden een inbreuk op de deontologische code vast, wordt een publieke afkeuring van de handelwijze van de betrokken mandataris uitgesproken.