Politiecollege en -raad

In een meergemeente zone zoals politiezone Hageland worden de bevoegdheden van het College van burgemeester en schepenen inzake organisatie en het beheer van het lokaal korps uitgeoefend door het politiecollege. Het politiecollege fungeert als dagelijks bestuur van de politiezone. Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. Bij de vergaderingen zijn ook de korpschef en de secretaris aanwezig. De burgemeester van Bekkevoort, Hans Vandenberg, is voorzitter van het politiecollege.

Naar analogie van de gemeenteraad worden de bevoegdheden inzake organisatie en het beheer van het lokale korps uitgeoefend door de politieraad. Deze raad is samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. De politieraad van de politiezone Hageland telt 22 leden ( 17 gemeenteraadsleden en 5 burgemeesters). Het gaat daarbij om 3 gemeenteraadsleden van Bekkevoort, 3 van Geetbets, 2 van Glabbeek, 4 van Kortenaken en 5 van Tielt-Winge. De politieraad wordt voorgezeten door de burgemeester van Bekkevoort, Hans Vandenberg die tevens voorzitter is van het politiecollege.

De financiering van de politiezone gebeurt enerzijds door federale middelen en anderzijds door een toelage van de respectievelijke gemeenten. Deze wordt berekend op basis van een verdeelsleutel tussen de gemeente. Het aandeel van de gemeente Geetbets bedraagt 17 %.