De gemeente Geetbets werft aan: Deskundige omgeving (niveau B1-B3 in contractueel verband voor bepaalde duur, voltijds)

TAKEN ZIJN ONDER ANDERE: 

· Als deskundige omgeving behandel je samen met de omgevingsambtenaren de aanvragen tot omgevingsvergunningen (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, verkavelen van gronden, bijstellen van opgelegde milieuvoorwaarden, …), alsook de administratieve afhandeling ervan.

· Je staat in voor het opmaken van notarisinlichtingen en dergelijke meer, alsook de administratieve afhandeling ervan.

· Je kan architecturale en stedenbouwkundige plannen lezen en interpreteren en je kan stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten beoordelen, daarnaast zie je toe op de naleving van de planningsprincipes en voorschriften.

· Je kan wetten, reglementen en voorschriften je snel eigen maken en juist interpreteren.

Je informeert burgers over de richtlijnen inzake ruimtelijke ordening en milieu en in de mate van het mogelijke beantwoord je hun vragen.

AANBOD:

  • 1 voltijds contractuele functie voor bepaalde duur in salarisschaal B1-B3. Op termijn zicht op contract onbepaalde duur mits slagen voor een aanwervingsexamen.
  • Relevante ervaring uit de privésector kan in aanmerking genomen worden.
  • Interessante extra’s: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, fietsvergoeding.

AANWERVINGSVOORWAARDEN: 

  • Minstens houder zijn van een diploma dat in aanmerking komt voor het niveau B (ofwel een bachelor-diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs korte type of daarmee gelijkgesteld).
  • Gemotiveerde schoolverlaters komen ook in aanmerking.
  • Affiniteit met ruimtelijke ordening is een pluspunt, relevante ervaring is een meerwaarde!
  • Inzetbaarheid in de loop van juli is een pluspunt.
  • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
  • De selectiegesprekken zullen doorgaan op dinsdag 26 juni 2018 of op een onderling te bepalen datum.

MEER INFO OVER DE FUNCTIE:

Sarah Janssens – tel. 011/58.65.68 – sj@geetbets.be

Achille Nijns – tel. 011/58.65.61 – an@geetbets.be

Sophie Vancraywinkel – tel. 011/58.65.60 – sv@geetbets.be

Functiebenaming : DESKUNDIGE OMGEVING

Functiewaardering : B1-B3 contractueel.

Hoofddoel van de functie :

Door middel van een productief functioneren bijdragen tot het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen van de gemeentelijke organisatie teneinde de burgers een maximale dienstverlening te verstrekken.

Plaats in het organogram : Grondgebiedszaken

Functie-inhoud :

- Samen met de omgevingsambtenaren het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, verkavelen van gronden, bijstellen van opgelegde milieuvoorwaarden, …), alsook de administratieve afhandeling ervan.

- Het opmaken van notarisinlichtingen en dergelijke meer, alsook de administratieve afhandeling ervan.

- Werken in een GIS-omgeving voor het beheren van plannenregister, vergunningenregister, stedenbouwkundige informatie, CRAB, DSI, …

- Informeren van burgers over de richtlijnen inzake ruimtelijke ordening en milieu en in de mate van het mogelijke beantwoorden op hun vragen.

- Toezien op de naleving van de planningsprincipes en voorschriften.

- Meewerken aan omgeving gerelateerde zaken (buurtwegen, rooilijnen en rooilijnplannen, … ).

- Meewerken/ondersteuning bieden voor dossiers i.v.m. huisvesting (leegstand, onbewoonbaarverklaringen, conformiteitsattesten, woningcontroles, …).

- Het zelfstandig voorbereiden van dossiers en beslissingen die tot het domein van de dienst behoren, hetzij voor een vergadering van de Gemeenteraad, hetzij voor een vergadering van het Schepencollege, hetzij voor een vergadering van een adviesraad, hetzij voor een andere interne of externe vergadering. Het uitvoeren en opvolgen van deze dossiers en/of beslissingen.

- Nauw samenwerken binnen de dienst grondgebiedszaken.

- Algemene administratieve werkzaamheden van de dienst.

Deze opsomming is niet limitatief, en kan volgens de noodwendigheden aangepast worden.

Functieprofiel :

a. Verantwoordelijkheid.

- Uitvoerend : eigen zelfstandige taken.

b. Kennis.

- Basiskennis van het gemeentedecreet.

- Specifieke kennis van de wetgeving relevant voor de dienst (Decreet Omgevingsvergunning en bijhorende uitvoeringsbesluiten, Vlaamse codex ruimtelijke ordening, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven, VLAREM, DABM, …).

- Kennis van informatica en informaticatoepassingen.

- Inzicht in de werking van de gemeentelijke organisatie en de eigen taak hierin.

c. Vaardigheden/attitudes.

- Klantvriendelijke uitstraling.

- Beschikken over communicatieve vaardigheden.

- Kunnen samenwerken in teamverband.

- Loyaal t.o.v. het gemeentebestuur .

- Eigen werkzaamheden kunnen organiseren.

- Eigen taken zelfstandig kunnen afwerken.

- Zelfstandig probleemsituaties kunnen oplossen.

- Polyvalentie en bereidheid om zich permanent bij te scholen in functie van zich wijzigende omstandigheden.

- Wetten, reglementen en voorschriften zich snel eigen kunnen maken en juist kunnen interpreteren.

- Je kan architecturale en stedenbouwkundige plannen lezen en interpreteren en je kan stedenbouwkundige en architecturale kwaliteiten beoordelen.

- Flexibiliteit t.o.v. wijzigende taakinhoud.

- Concentratievermogen.

- Logisch denkvermogen en ruimtelijk inzicht.

- Zin voor orde en netheid.

- Inventiviteit en creativiteit.

- Tact en discretie.

- Verzorgd voorkomen.

- Stressbestendig.

- Bereidheid om bij gelegenheid te werken op uren die buiten de normale kantooruren vallen.

Terug naar alle nieuws