Buitenschoolse Kinderopvang

Wat?
Het gemeentebestuur organiseert op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de vakanties buitenschoolse kinderopvang.

Voor wie?
Schoolgaande kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar.

Waar?

IBO Kinderclub Schuifaf, Ketelstraat 52 te 3454 Geetbets
SOV Schoolopvang Geetbets, Dorpsstraat 7a te 3450 Geetbets

Wat kost het vanaf 01/01/2016?

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind.

Voorschools, naschools wordt er gerekend per begonnen half uur: € 0,95

Op woensdagnamiddag hanteren we het tarief € 0,95 per begonnen half uur

Op schoolvrije dagen en vakanties hanteren we de volgende 3 tarieven:

  • tarief 1: voor een opvang van minder dan 3 uren: € 4,50
  • tarief 2: voor een opvang tussen 3 en 6 uren: € 6,50
  • tarief 3: voor een opvang van 6 of meer uren: € 11,00

Bedragen tot € 11,20 zijn fiscaal aftrekbaar.

25% korting bij gelijktijdige aanwezigheid van kinderen uit eenzelfde gezin.

Sociaal tarief

Onder bepaalde voorwaarden, kan een gezin genieten van een sociaal tarief (door kind en Gezin vastgesteld op maximum 50% van de opvangtarieven)

De voorwaarden en bijhorende bewijsstukken zijn als volgt:

Voorwaarden 

Bewijsstuk

Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2017 is dit dus met het inkomen van 2016. Dat moet lager zijn dan 17.855,56 euro, verhoogd met 3.305,54 euro per bijkomend gezinslid

recentste aanslagbiljet personenbelasting

Gerechtigd zijn op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 

attest ziekenfonds

gerechtigd zijn op een leefloon of financiële steun equivalent leefloon 

attest OCMW

personen met een lopende collectieve schuldbemiddeling 

attest schuldbemiddelaar

personen die een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming genieten 

attest FOD SZ

Voor alle categorieën dient toegevoegd te worden: bewijs kinderbijslag (bankafschrift) en attest gezinssamenstelling. De gevraagde attesten mogen op aanvraagdatum maximum 14 dagen oud zijn (met uitzondering van het aanslagbiljet personenbelasting en attest FOD SZ)

Behoor je niet tot een van bovenstaande categorieën, maar is het door uitzonderlijke omstandigheden toch onmogelijk om het gewone opvangtarief te betalen, dan kan je contact nemen met het OCMW.

Zij kunnen onderzoeken of u alsnog in aanmerking komt voor het sociaal tarief.

U dient uw aanvraag tot het bekomen van het sociaal tarief schriftelijk en samen met de nodige  bewijsstukken in bij de verantwoordelijke kinderopvang.

De ondergetekende van de aanvraag sociaal tarief verklaart akkoord te gaan dat zijn/haar gegevens kenbaar gemaakt worden aan het schepencollege Geetbets.

Opgelet:

  Het sociaal tarief loopt 6 maanden en moet in de zesde maand van de lopende 

  periode opnieuw aangevraagd worden.

  De verantwoordelijke kinderopvang maakt een aanvraagdossier op voor het

  schepencollege.

  Het schepencollege beslist over het gunstig/niet gunstig gevolg op uw aanvraag.

  De verantwoordelijke zal u van de beslissing van het schepencollege op de hoogte     

  brengen.

Huishoudelijke Reglement van het IBO Kinderclub Schuifaf (pdf, 680.1 kB)

Sluitingsdagen IBO en schoolopvang 2021 (pdf, 42.4 kB)