Sociaal Verwarmingsfonds

Sociaal Verwarmingsfonds

sociaal verwarmingsfonds

SOCIAAL VERWARMINGSFONDS

Onder bepaalde voorwaarden kan je recht hebben op een verwarmingstoelage.

OVER WELKE BRANDSTOF GAAT HET ? 

Het gaat om:
 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Niet voor :
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in flessen

WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP DEZE FINANCIËLE TUSSENKOMST ? 

CATEGORIE 1 :
Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Vereist is dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, lager of gelijk is aan 19.105,58 EUR, verhoogd met 3.536,95 EUR per persoon ten laste (bedragen aangepast 1 januari 2019).

CATEGORIE 2 :
Personen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 19.105,58 EUR, verhoogd met 3.536,95 EUR per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

CATEGORIE 3 :
Personen met schuldoverlast. Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling én die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

HOEVEEL BEDRAAGT DEZE TOELAGE ?

Je kan per jaar een tegemoetkoming krijgen voor maximum 1.500 liter brandstof.  
De maximumtoelage bedraagt 210 EUR. Deze toelage mag je ook in verschillende schijven aanvragen.

HOE EN WAAR VRAAG JE DE TOELAGE AAN ? 

Binnen de 60 kalenderdagen na de leveringsdatum moet je je aanvraag indienen bij onze medewerkers Guy Laermans en Ann Stassart, loket A2, AC Den Molencouter.

WAT MOET JE MEEBRENGEN ?

 • de leveringsfactuur.  Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft;
 • je identiteitskaart;
 • een klevertje van de mutualiteit;
 • het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting of een ander bewijs van inkomsten;
 • indien je tot categorie 3 behoort : de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Graag nog wat meer informatie ? Contacteer onze medewerkers op 011/58 65 79.

Of surf naar www.verwarmingsfonds.be

STEENKOOLTOELAGE -PELLETSTOELAGE

Mensen die hun huis verwarmen met steenkool of pellets kunnen geen aanspraak maken op de federale verwarmingstoelage. Mensen die het financieel minder breed hebben, en dus recht zouden hebben op de verwarmingstoelage, vallen uit de boot omdat ze met steenkool of pellets verwarmen.

Om aan deze mensen tegemoet te komen, kent het OCMW jaarlijks een steenkool- of pelletstoelage toe aan dezelfde categorieën van gerechtigden en met dezelfde bedragen qua inkomstengrenzen zoals die bepaald worden door het Sociaal Verwarmingsfonds. 

Concreet kan je deze toelage aanvragen als je :
 •een inwoner bent van Geetbets;
 •je huis verwarmt met steenkool of pellets;
 •behoort tot één van de volgende categorieën die recht hebben op een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Deze jaarlijkse forfaitaire vergoeding is gelijk aan de maximale jaarlijkse toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds en de aanvraag gebeurt op dezelfde manier als de aanvraag verwarmingstoelagen. Ook hier heb je 60 dagen om je aanvraag in te dienen bij de medewerkers van loket A2.

Let op: een steenkooltoelage of pelletstoelage kan niet worden toegekend indien er reeds een verwarmingstoelage is aangevraagd of verkregen !
Je kan ook maar 1 soort toelage aanvragen : steenkool of pellets.