Aanpassingen aan openbaar domein

Voor elke ingreep op het openbaar domein zoals opritten aanleggen of werken aan voetpaden, dient u een domeinvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen. Meestal kunt u deze werken zelf uitvoeren. Toezicht van de gemeentelijke werklieden is echter wel vereist. Dergelijke vergunningen zijn een jaar geldig. U kunt geen schadevergoeding eisen als de materialen, die door u verwerkt werden, worden opgebroken om reden van openbaar nut.

Als de werken de veiligheid belemmeren of het doorgaand verkeer hinderen dan dient u bijkomend over een signalisatievergunning te beschikken. Dat is een toelating van het college van burgemeester en schepenen om verkeerssignalisatie op de openbare weg of op eigen terrein te plaatsen om werken uit te voeren of om hindernissen zoals containers op de openbare weg te plaatsen. De verkeerssignalisatie plaatst u zelf of via de aannemer. De vergunning vraagt u minstens veertien dagen voor de werken worden uitgevoerd aan.