Gecoro

De  GECORO geeft advies, opmerkingen of formuleert voorstellen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Men kan hierbij denken aan het gemeentelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen. Dit gebeurt op eigen initiatief of op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad. De samenstelling en benoeming van de GECORO is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Samenstelling:

Naam

hoedanigheid

plaatsvervanger

emailadres

Eric Tallon

Voorzitter

Ann Polleunis

(Ondervoorzitter) deskundige

Patrick Van Dijck

vandijck.patrick@telenet.be

Alfons Es

voor Landbouw (Landelijke Gilde)

Marc Buydens

buydens.lv@hotmail.com

Dina Spruyt

Natuurreservaten Oost-Brabant

Op de Weerdt Marc

m.opdeweerdt@gmail.com

Martine Thijs

deskundige (architect)

Joris Gijsenberg

info@jorisgijsenberg.be

Jos Theys

deskundige (landmeter – expert)

Jo Dendas

jodendas77@gmail.com

Milo Vanhove

Middenstand

Liesbeth Depré

liesbeth.depre@dewaterhoek.be

Guido Vangansewinkel

Deskundige (makelaar)

Willy Vangoidtsenhoven

adva@telenet.be