Strategisch Project Getevallei

De provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de gemeenten Linter, Landen, Geetbets, Tienen, Zoutleeuw en Hoegaarden, Natuurpunt en de Boerenbond starten op 12 juli het strategische project ‘Getestreek – productief landschap als ruimtelijke drager van een sterke plattelandsregio’. Drie jaar lang gaan ze intens samenwerken aan de versterking van deze plattelandsregio met leefbare dorpen, open ruimte, erfgoed, recreatie en toerisme.

Gemeenschappelijke visie
‘De projectpartners van het strategisch project Getestreek willen een gemeenschappelijke visie ontwikkelen op de verdere ontwikkeling van de Getevallei. De duurzame landschapsvisie zal opgebouwd worden rond vier kernthema’s; ‘leefbare dorpen’, ‘open ruimte’, ‘recreatie en toerisme’ en ‘historisch erfgoed. Tegen 2020 gaan we onze plannen realiseren via zes geïntegreerde pilootprojecten’, verduidelijkt gedeputeerde Ann Schevenels.

Zes gemeenten
Het project situeert zich in Zuid-Hageland en omvat het hele grondgebied van zes gemeenten, met name Linter, Landen, Geetbets, Tienen, Zoutleeuw en Hoegaarden.

Vier kernthema’s

We bouwen de duurzame landschapsvisie op de Getestreek op rond vier kernthema’s:

 • Leefbare dorpen
  Het project biedt een hernieuwd toekomstperspectief voor de stads- en dorpskernen in deze landelijke regio. De nood aan lokale voorzieningen én een duurzame mobiliteit, én het vermijden van verdere ruimtelijke versnippering en de verbinding van de dorpen met het landschap staan hierin centraal.
 • Open ruimte
  Het project wil het landschap in de Getestreek versterken door te werken aan een optimale verweving van landschappelijke functies met behoud van de landbouw, versterking van de ecologische waarden en de uitbouw van een levend rivierensysteem gekoppeld aan maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Bij dit alles houden we ook rekening met het cultuurhistorisch landschap.
 • Recreatie en toerisme
  Het project maakt werk van de verdere uitbouw van het aanbod aan toeristisch-recreatieve voorzieningen met het oog op de beleving en de versterking van de streekidentiteit en –herkenbaarheid.
 • Historisch erfgoed
  Het project zet in op de herbestemming en herinvulling van historisch erfgoed.

Doorheen alle thema’s zal rekening gehouden worden met de klimaatuitdagingen op korte en lange termijn. De kracht van dit project ligt in een hernieuwde aanpak met oog voor participatie en samenwerking.

De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2017-2020.
De coördinatie van het strategisch project Getevallei is in handen van de Provincie Vlaams-Brabant, met ondersteuning van Regionaal Landschap Zuid-Hageland.