Oproep tot kandidaten voor de wervingsreserve in functie van deskundige brandpreventie

Sinds de start van de zone op 1 januari 2015 hebben 7 brandweerposten, die 32 gemeenten uit Oost Vlaams-Brabant beschermen, zich gebundeld en vormen ze samen Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant. Tevens is het de werkplaats van circa 500 operationele krachten (zowel beroepsbrandweer als vrijwilligers) en administratieve medewerkers.
Met het oog op uitbreiding van deze dienst wordt er een aanwervingsreserve aangelegd voor:
deskundige brandpreventie

Jouw functie:

De preventiedienst van de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is een kleine expertise-afdeling met een gespecialiseerd takenpakket, gericht op adviesverlening omtrent brandveiligheid en controle op brandveiligheid. De dienst is nauw verweven met de operationele afdeling.
Als deskundige brandpreventie ben je expert en bouw je je kennis voortdurend uit om onder meer volgende taken op te nemen :
✓ het bestendigen van de brandveilige toestand door regelmatig nazicht en controle;
✓ het antwoorden op vragen inzake brandveiligheid, zowel van burgers, bedrijven als andere overheidsdiensten;
✓ het bestuderen van aanvragen voor evenementen en beoordelen van de brandveiligheid.

Jouw profiel:
Met minstens een bachelordiploma en erg veel zin om bij te leren kan je deskundige brandpreventie worden.
• Je hebt een basis bouwkundig en technisch inzicht en kennis van de meest gebruikelijke softwareprogramma’s. Je bent leergierig en bouwt je specifieke vakkennis op door de eerstvolgende opleiding van modules PREV-1 en PREV-2 in de brandweerschool te volgen, en te slagen in de examens.
• Nauwgezetheid in de controle van de wetgeving en in het afwerken van brandpreventierapporten is jouw topprioriteit.
• De professionele contacten, zowel telefonisch als bij bezoeken ter plaatse, maken het werk nog boeiender voor jou. Je kent de organisatie, haar doelstellingen en dienstverlening en handelt ook in dit belang. Je bent gericht op de tevredenheid van de klant. Je bouwt graag mee aan het positieve imago van de dienst en de organisatie.
• Je bouwt goede werkrelaties- en contacten op, met zowel collega’s als je leidinggevende. Bijdragen tot een goede sfeer in de organisatie doe je door je collega’s te helpen, en door relevante informatie, kennis, technieken en ervaringen te delen.

Ons aanbod:

• Werkzekerheid in een vaste tewerkstelling (contract onbepaalde duur).
De opleidingen PREV-1 en PREV-2 met bijhorende stage dien je met goed gevolg afgerond te hebben tijdens de inlooptijd, die in dit geval gelijk is aan de duur van de opleiding met een minimum van zes maanden en een maximum van 3 jaar.
• De aanvangswedde zonder anciënniteit bedraagt 2.412 euro bruto per maand voor een voltijdse functie (weddenschaal B1-B2-B3). Je loon is afhankelijk van over te nemen anciënniteit in de publieke sector en maximaal 10 jaar relevante privéanciënniteit.
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gunstige verlofregeling.
• Tewerkstellingsplaats is variabel binnen de brandweerzone. Er zijn flexibele werkuren die de combinatie tussen werk en privéleven ten goede komen.
Selectiestappen
Van alle geldige kandidaten met een bachelordiploma wordt de cv diepgaander gescreend via vragen op het sollicitatieformulier. De 24 hoogst scorende geslaagde kandidaten voor de cv-screening worden uitgenodigd om deel te nemen aan de mondelinge proef met adviserende psychotechnische proeven, persoonlijksheidsonderzoek en case.
De kandidaten die slagen voor de selectiestappen en die aan al de gestelde voorwaarden voldoen, worden opgenomen in een wervingsreserve, geldig voor de duur van 3 jaar (mogelijks verlengbaar). Bij een aanbod van betrekking worden de kandidaten in volgorde van hun rangschikking gecontacteerd.
Interesse
Je kan deelnemen aan de selectieprocedure als je volgende documenten meestuurt met je sollicitatie:
• een volledig ingevuld sollicitatieformulier,
• een kopie van je bachelordiploma.
Je kan solliciteren per e-mail naar solliciteren@hvzoost.be tot en met 20 december 2017. Onvolledige sollicitatiedossiers kunnen na deze datum niet meer vervolledigd worden.

Vragen:
Contacteer Talisa Weckhuysen van de personeelsdienst via solliciteren@hvzoost.be of 016/ 85 32 03.
Bijkomende info

Voorwaarden:
1. Je hebt minstens een bachelordiploma.
2. Je bent houder van rijbewijs B.
3. Je voldoet aan de vereisten over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurzaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
4. Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie en geniet de burgerlijke en politieke rechten.
5. Je hebt de Belgische nationaliteit.
6. Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, en dit in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
Buitenlands diploma
Indien je een buitenlands diploma voorlegt, moet je uiterlijk een week voor de aanstellingsbeslissing het bewijs van niveaugelijkwaardigheid voorleggen.
De gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s wordt onderzocht door NARIC-Vlaanderen. Vraag de gelijkwaardigheid tijdig aan bij NARIC, gezien de procedure enige tijd in beslag kan nemen.
Taalvoorwaarden:
Indien je je diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs hebt behaald, zal je je kennis van de Nederlandse taal moeten kunnen bewijzen.
Afhankelijk van het niveau van de functie, zal ook het niveau van de taalkennis verschillen. De niveaus van taalkennis worden bepaald aan de hand van de vier volgende vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Hiertoe moet het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) voor Talen gevolgd worden. Zie ook www.erk.nl/werkgever/werving/niveauwerknemers/
Concreet betekent dit voor deze selectieprocedure dat de kennis van het Nederlands op niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist is.
Het bewijzen van de gevraagde kennis van de Nederlandse taal kan op volgende manieren:
• via het afleggen van een taalexamen op het gevraagde niveau bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Schrijf je nu alvast in om tijdig te kunnen deelnemen en de vereiste attesten te bekomen! Meer informatie hierover vind je op http://www.selor.be/nl/testen/taaltesten of via de infolijn 0800/505 54.
• Via erkende onderwijsinstellingen waar Nederlands de onderwijstaal is of waar Nederlands als vreemde taal gedoceerd wordt op het gevraagde niveau.
• Via certificaten afgeleverd door het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie. Zie ook http://www.cnavt.org of via het CNaVT-Secretariaat. Openingsuren: ma-vr van 09u tot 12u30 en 13u30 tot 16u30 (wo tot 12u30)
• Tel: + 32 (0) 16 32 55 16
• Via bewijzen van de Huizen van het Nederlands van Brussel, Antwerpen en Gent. Zie ook http://www.huizenvanhetnederlands.be of voor algemene vragen tel. 0472 63 00 91.
Uiterlijk voor je aanstelling op proef moet je het bewijs van de taalkennis kunnen voorleggen, zo niet wordt dit als een weigering van het jobaanbod beschouwd.
Uittreksel strafregister (attest van goed zedelijk gedrag):
Een uittreksel uit het gemeentelijk strafregister van de gemeente waar je als inwoner ingeschreven bent, wordt opgevraagd bij het opnemen van de functie. Het mag niet ouder dan drie maanden zijn.
Wanneer er ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag je als kandidaat een verklarende nota voorleggen.
Nationaliteitsvoorwaarde:
Deze voorwaarde wordt nagekeken via de vermelding van je nationaliteit op het uittreksel uit het stafregister.
Selectieprocedure:
Deel 1 – cv-screening:
De gegevens uit jouw sollicitatieformulier worden diepgaander gescreend op een aantal vooraf vastgelegde criteria.
- Motivatie
- Inzicht in de functie.
De cv-screening is eliminerend. Om te slagen heb je minstens 12 punten op 20 nodig . Enkel als je bij de 24 best scorende, geslaagde kandidaten op de cv-screening bent, nodigen we je uit voor het mondelinge gedeelte met case.
Deel 2 – mondeling interview met persoonlijkheidsonderzoek, adviserende psychotechnische proeven en een case:
Indien je slaagt op deel I, wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan een persoonlijkheidsonderzoek psychotechnische proeven alsook een interview met case. Het persoonlijkheidsonderzoek wordt via mail opgestuurd en vooraf thuis ingevuld. De psychotechnische proeven zullen vooraf aan het interview worden afgenomen. De resultaten hiervan zijn adviserend voor de jury bij het mondelinge gedeelte met case.
Tijdens het mondeling interview wordt de overeenstemming van je profiel met de specifieke vereisten van de functie evenals je motivatie en professionele verwachtingen geëvalueerd. Je krijgt, aansluitend
bij dit mondelinge gedeelte, een bijkomende opdracht waarin je vaardigheden worden getoetst. Je krijgt voorbereidingstijd voor deze case en aansluitend licht je je antwoord mondeling toe aan de jury, gevolgd door een bevraging.
Je wordt geïnterviewd door een jury die samengesteld is uit minimaal drie juryleden, onder wie ten minste één externe deskundige.
Het mondelinge gedeelte met case is eliminerend. Om te slagen moet je minimaal 12 punten op 20 behalen.
De selectieprocedure resulteert in een rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van behaalde punten op de tweede selectiestap.
Aanpassingen in de selectieprocedure nodig?
Indien je je in een van onderstaande situaties bevindt, kan je redelijke aanpassingen vragen om de hinderpaal die verbonden is aan je beperking te verhelpen. Samen met je sollicitatie, stuur je ons als bijlage een kopie van erkenning en welke redelijke aanpassingen volgens jou nodig zijn. De personeelsdienst zal op haar beurt, op basis van je aanvraag, onderzoeken welke redelijke aanpassingen kunnen doorgevoerd worden.
• Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
• Je bent erkend door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met een handicap;
• Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratie tegemoetkoming, die verstrekt wordt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
• Je bent in het bezit van een attest dat uitgereikt is door de algemene directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
• Je bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en je kan een bewijs voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%, uitgereikt door het Fonds voor Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of door de Administratieve Gezondheidsdienst of zijn rechtsopvolger in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
• Je hoogste getuigschrift of diploma heb je behaald in het buitengewoon secundair onderwijs.
Wervingsreserve:
Ben je geslaagd voor de selectieprocedure dan kom je in een werfreserve, gerangschikt volgens de in de selectieprocedure behaalde punten.
Je komt als geslaagde kandidaat in deze volgorde in aanmerking bij een vacature voor zover je aan de gestelde voorwaarden voldoet.
De wervingsreserve is geldig voor de duur van drie jaar, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van de kennisname van het eindresultaat van de selectieprocedure door de aanstellende overheid.
Als je een job aangeboden wordt, moet je hierop schriftelijk of via e-mail reageren binnen 7 kalenderdagen, anders verlies je je opname in de reserve.
Je kan een aanbod voor deze functie één keer gemotiveerd weigeren, zonder dat je je opname en je plaats in de reserve verliest. Op eigen schriftelijk verzoek kan je uit de reserve worden geschrapt.
Geldige sollicitatie:
Enkel sollicitaties die uiterlijk op 20 december 2017 toekomen worden aanvaard. De datum van verzending geldt als datum waarop de sollicitatie werd ingediend.
Je kan enkel deelnemen aan de selectieprocedure als je volgende documenten meestuurt met je sollicitatie:
• een volledig ingevuld sollicitatieformulier,
• een kopie van je bachelordiploma
Adreswijziging
Eventuele adreswijzigingen na het indienen van je sollicitatie moeten onmiddellijk via e-mail (solliciteren@hvzoost.be) meegedeeld worden aan de Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant.

Sollicitatieformulier voor deskundige brandpreventie (m/v) (pdf, 102.9 kB)

Terug naar alle nieuws