Nieuwjaar en gebruik van vuurwerk

Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht, vestigen we de aandacht op het verbod van vuurwerk in de gemeente Geetbets.  

Zoals vorig jaar reeds gemeld keurde de gemeenteraad van 21 augustus 2014 het reglement inzake gebruik van vuurwerk goed. Er bestaat geen federale regelgeving die het afschieten van vuurwerk regelt. Dit betekent dat de gemeenten het gebruik van vuurwerk (en dus afsteken/afvuren van vuurwerk) kan regelen via haar gemeentelijk politiereglement. De gemeente is vrij hoe ze het gebruik van vuurwerk regelt in haar politiereglement.

De algemene regel is:

Zonder afbreuk te doen aan andere wettelijke en reglementaire bepalingen is het in de

gemeente Geetbets verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen,

binnenplaatsen, gebouwen en op alle plaatsen palende aan de openbare weg, om het

even welk feestvuurwerk of spektakelvuurwerk af te steken of te laten ontploffen tenzij

de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen een voorafgaande en

schriftelijke toelating geeft. Enkel aan personen of ondernemingen, houder van de nodige certificaten en vergunningen kan een gemeentelijke toelating afgegeven worden. Aan de aanvraag voor dergelijke toelating zijn strikte richtlijnen verbonden en aan een toelating zijn er ook specifieke voorwaarden verbonden.

Overtredingen van dit reglement worden gestraft via een administratieve geldboete van maximaal 250,00 euro. Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met de bovenvermelde bepalingen wordt in beslag genomen. In beslag genomen vuurwerk wordt verbeurd verklaard.

Indien u meer informatie wenst kan u contact opnemen met de milieudienst op het telefoonnummer 011/58 65 62 of via e-mail wimc@geetbets.be.

Terug naar alle nieuws