Openbaar onderzoek ontwerp van actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

In uitvoering van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, heeft de OVAM samen met alle stakeholders een preventieprogramma opgesteld met als titel actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020.

Elk ontwerp wordt voor een termijn van twee maanden ter inzage gelegd bij de gemeenten en bij de OVAM. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van maandag 22 september 2014 tot en met 21 november 2014. Gedurende deze termijn kan iedereen opmerkingen en suggesties schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM - dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar abraekev@ovam.be. Het is de bedoeling om een verslag op te maken van de reacties en dit samen met het aangepaste ontwerp ter goedkeuring aan de Vlaamse regering voor te leggen eind dit jaar.

Het voorstel van actieplan (pdf, 2.1 MB) kan als volgt worden samengevat:

Het voorliggende ontwerp actieplan bouwt verder op het uitvoeringsplan Organisch-biologisch afval (2000) en het uitvoeringsplan Houtafval (2003). Het wil op een verantwoorde wijze keuzes maken en actieprogramma’s bundelen die een duurzaam beheer de komende 5 jaar kunnen garanderen. Vanuit de stakeholders betrokken bij het uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval, de VMP-hefboom bio-economie en/of het ontwerp actieplan Hernieuwbare energie kwam in 2013 de vraag om een actieplan voor biomassa(rest)stromen op te maken. De principes, doelstellingen en actieprogramma's van dit actieplan moeten voor zowel de materiaal- als energietoepassingen, en de daarbij soms tegenstrijdige belangen, klaarheid brengen door elke toepassing en verwerkingsoptie een duidelijke plaats te geven.

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen het duurzame beheer van biomassa(rest)stromen in Vlaanderen te implementeren.

Dit actieplan benadert de belangrijkste biomassa(rest)stromen vanuit een kringloopperspectief. Het doel: kringlopen sluiten en biomassa(rest)stromen zo lang mogelijk in de productie- en gebruiksketen houden. Daarom worden er per kringloop doelstellingen en actieprogramma’s geformuleerd voor:

• Preventie: het eerste doel is de preventie van biomassa(rest)stromen door een duurzaam en efficiënt gebruik van biomassa.

• Selectief inzamelen: door een doorgedreven selectieve inzameling van beschikbare en mobiliseerbare biomassa(rest)stromen waarvoor een nuttig gebruik gewenst is, vergroot de kans dat men die reststromen optimaal kan inzetten in een kringloop en de materialenhiërarchie en het cascadeprincipe geïmplementeerd kunnen worden.

• Materiaalrecyclage: door de technologie te optimaliseren kunnen meer biomassa(rest)stromen langer in de productieketen blijven en kunnen we kringlopen sluiten. Verder worden beleidsinitiatieven genomen die de kwaliteit en de afzet van de recyclaten kunnen waarborgen.

• Energie: biomassa(rest)stromen kunnen ingezet worden voor energietoepassingen. De combinatie met de productie van een of meerdere kwaliteitsvolle producten krijgt daarbij de voorkeur, zoals bij vergisting. Louter terugwinning van energie via verbranding is de laatste stap. Daarbij worden de nodige duurzaamheidscriteria gerespecteerd.

Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG/Interafval, onderzoeksinstellingen,… hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst. Dit actieplan is opgebouwd in functie van drie materiaalkringlopen (met bijhorende actieprogramma's):

1. De kringloop van organisch-biologische reststromen uit keten landbouw, voeding tot consument

2. De kringloop van reststromen van groenbeheer en open ruimte

3. De kringloop van houtreststromen van industrie en huishoudens.

De tijdshorizon van het actieplan is afgestemd op de Vlaamse strategie bio-economie, het ontwerp actieplan Hernieuwbare energie en de Europese beleidsinitiatieven rond biomassa.

Voor de meeste actieprogramma's is reeds een concrete planningsfiche (pdf, 1.2 MB) uitgewerkt. Deze planningsfiches zijn dynamisch in de tijd. Er is ook een achtergronddocument opgemaakt dat een overzicht en prognose van de biomassastromen tot 2020 weergeeft evenals het beleid in de omringende regio's. De ontwerpplantekst en bijhorende documenten zijn vanaf 22 september te vinden op www.ovam.be.

Terug naar alle nieuws